Gospodarka odpadami

Informujemy klientów dokonujących zakupów w sklepie NASTIK, iż zakazane jest pod karą grzywny umieszczanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego a także zużytych baterii i akumulatorów łącznie z innymi odpadami a także ich samodzielny demontaż lub usuwanie składników niebezpiecznych poza zakładem przetwarzania. Produkty podlegające selektywnej zbiórce oznaczone są na opakowaniu w odpowiedni sposób (informuje o tym znak selektywnego zbierania – „przekreślony pojemnik na śmieci”). Niezastosowanie się do zasad selektywnej zbiórki zużytego sprzętu może prowadzić do poważnych negatywnych skutków wyrządzonych środowisku i żyjących w nim żywym organizmom, z powodu zawartych w sprzęcie potencjalnie niebezpiecznych substancji, pierwiastków lub części składowych.

Rolą gospodarstw domowych, czyli finalnych użytkowników sprzętu jest postępowanie zgodnie z zasadami odpowiedzialności ekologicznej za używany produkt. Odpowiednie gospodarowanie odpadami, polegające na selektywnej zbiórce i przekazywaniu do utylizacji, powtórnego użycia lub recyklingu zużytego sprzętu i baterii oraz akumulatorów jest kluczowe we wspólnym dbaniu o środowisko naturalne, zachowanie cennych zasobów naturalnych oraz uniknięciu potencjalnie negatywnego wpływu na zdrowie żyjącym w nim ludzi i zwierząt.

Zakupione w sklepie NASTIK produkty podlegające ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zużytych bateriach i akumulatorach, w przypadku niezdatności do dalszego użycia użytkownicy są zobowiązani poddać recyklingowi, przetwarzaniu, lub po odzyskaniu sprawnych części składowych – ich ponownemu użycia w innym produkcie lub innej aplikacji. W przypadku nieodwracalnego zużycia lub braku możliwości poddania przetwarzaniu, recyklingowi lub odzysku części składowych – należy poddać selektywnej zbiórce odpadów, oddając zużyty produkt w punkcie zbiórki.