Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwane dalej RODO informujemy:

Administratorem bazy danych osobowych jest firma NASTIK Grzegorz Stokłosa z siedzibą w miejscowości Wieszczęta nr 120, 43-386 Wieszczęta podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod numerem NIP 633-155-08-84, REGON 240225517. Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych można uzyskać pod adresem: nastik@nastik.pl

 1. Dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku firm dodatkowo numer NIP, będą gromadzone i przetwarzane zgodnie z art.6 p.1a RODO jako podstawy prawnej w zakresie:

a.) przyjmowania i realizacji zamówień, wysyłek zamówionych towarów, realizacji płatności oraz realizacji reklamacji
b.) wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
c.) dochodzenia zaległych płatności w ramach windykacji i procesów sądowych
d.) wysyłania informacji handlowych

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych w zakresie koniecznym do prawidłowego
  i należytego zrealizowanie zakresu z pkt.1 ), mogą to być podmioty takie jak:

a.) firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie
b.) firmy świadczące usługi księgowe
c.) firmy windykacyjne
d.) podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. Prezes U.K.E., Prezes U.O.K. i K., sądy, organy podatkowe – ale tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o podstawę prawną.

 1. Dane osobowe są danymi poufnymi i nie zostaną w jakikolwiek sposób ujawnione osobom trzecim.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od końca roku, w którym nastąpiło wykonanie ostatniej umowy sprzedaży, co jest wymogiem ustawy o rachunkowości.
  5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  6. Ponieważ przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych osobowych istnieje możliwość wniesienia skargi do Administratora danych jak i do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wówczas jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania.
 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, wówczas ich podanie jest niezbędne do zawarcia tej umowy.
 4. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, wówczas podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Oznacza to,
  że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat naszych Klientów
  i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec naszego Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z firmą NASTIK Grzegorz Stokłosa pod adresem: Wieszczęta 120, 43-386  lub pod adresem e-mail: nastik@nastik.pl.